ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2557 ภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย”

10686643_347409758797322_8912084959025994102_n

23 Apr ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2557 ภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “กิจกรรมแม็คโคร และนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี 2557 ภายใต้โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย” จำนวน 3 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ อีกด้วย โดยทาง Makro จัดพิธีมอบรางวัลระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. 
และรางวัลระดับประเทศ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ณ งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ / รางวัลชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
“ทีม Amity Amity”
1. นายทัชธร แก้วนุกูล เลขทะเบียน 5502525032
2. นางสาวชนัญชิดา ยิ่งยง เลขทะเบียน 5602680554
3. นางสาวชุติกาญจน์ ตระการกิจวิชิต เลขทะเบียน 5502686511
4. นางสาวกชกร วิรัตน์โยธิน เลขทะเบียน 5502685711
5. นางสาวธนพร แก่นจันทร์ เลขทะเบียน 5602680596
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
 “ทีม Mcqlo Mcqlo” 
1. นางสาวภานิดา กุลวนิชชาภรณ์ เลขทะเบียน 5502680423
2. นางสาวธนารีย์ สมบัติเจริญนนท์ เลขทะเบียน 5502685059
3. นางสาวพรทิพย์ วิเชียรชัยชาญ เลขทะเบียน 5502610073
4. นางสาวอัญชิสา ฟูศรีนวล เลขทะเบียน 5502610511
5. นางสาวกมลชนก ตันติพิสิษฐ์ เลขทะเบียน 5502610198
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่
“ทีม STRENGTH” 
1. นางสาวพิมพ์ชญา เต่งภาวดี เลขทะเบียน 5502680316
2. นางสาวณิชารีย์ ไชยะเดชะ เลขทะเบียน 5502685356
3. นางสาวเมธาวี ไวนฤนาท เลขทะเบียน 5502680480
4. นางสาวชนนิกานต์ ขจรมงคลชัย เลขทะเบียน 5502615502
5. นางสาวชรินรัตน์ พรศักดิ์กุล เลขทะเบียน 5502680498
No Comments

Post A Comment