ขอความร่วมมือบัณฑิต มธ.รุ่นปีการศึกษา 2557 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแบบออนไลน์

Slide1

03 Jul ขอความร่วมมือบัณฑิต มธ.รุ่นปีการศึกษา 2557 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำแบบออนไลน์

ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต มธ.รุ่นปีการศึกษา 2557  ผ่าน website สำนักทะเบียนฯ ได้ที่  http://tuquest.ipied.tu.ac.th/question.php?qid=1008  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2558                

*มหาวิทยาลัยขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้*    

(หากบัณฑิตไม่ได้ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ มธ. จะแจกแบบสอบถามให้ท่านกรอกในวันซ้อมรับปริญญา)

No Comments

Post A Comment