How to find an Internship

Interview31

 

การฝึกงานเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่สภาวการณ์ทำงานที่แท้จริง โดยจะเป็นการสร้างทักษะและประสบการณ์จริงในการทำงาน การฝึกงานจะทำให้นักศึกษาเห็นภาพ กระบวนการในการทำงาน ต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้ความต้องการของลูกจ้างและนายจ้าง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเทคนิคในการทำงาน และเครือข่ายในบริษัทอีกด้วย ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่โลกกว้างสู่การทำงานจริงในอนาคต โดยนักศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน ดังนี้

 

1. ค้นหาความสนใจและบริษัทที่เหมาะสมกับตนเอง นักศึกษาจะต้องค้นหา ความสนใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานของตนเอง หลังจากนั้นให้ค้นหารายชื่อตำแหน่งงานในหลาย ๆ บริษัท ที่เหมาะสมกับความสนใจของตนเอง นักศึกษาสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 10 – 20 ตำแหน่ง เพื่อค้นหาตำแหน่งงานที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่น่าสนใจอื่น ๆ และเปิดโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์ การฝึกงานจะช่วยให้นักศึกษารู้ว่างานที่สนใจนั้นเหมาะสมกับตนเองหรือไม่

2. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้นให้มากที่สุด ทั้งลักษณะงาน ประวัติและภารกิจของบริษัท ความก้าวหน้าในสายงาน รวมถึงเส้นทางการเดินทาง และสถานที่พักเมื่อฝึกงาน

3. เตรียม Resume หรือ CV (Curriculum Vitae) และ cover letter ให้พร้อม Resume และ Cover letter เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกคุณสมบัติ ลักษณะของผู้สมัครงาน ยิ่งในการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้ว สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเจอผู้สมัครได้ การใส่ประวัติในการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ทำให้ Resume นั้นมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือมากขึ้น นักศึกษาควรศึกษาวิธีการเขียน Resume และ Cover letter ที่ถูกต้อง และควรตรวจทานให้ไม่มีคำพิมพ์ผิด

4. สมัครและส่งเอกสาร นักศึกษาควรตรวจสอบช่องทาง วันที่เปิดรับสมัครให้ดี และเมื่อทำการสมัครไปแล้วจะต้องคอยติดตามผล และตรวจสอบว่าบริษัทได้รับใบสมัครนั้นแล้วหรือยังซึ่งทางบริษัทอาจจะติดต่อกลับมาทางโทรศัพท์หรือทาง E-mail ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องตรวจสอบให้ดี

5. เตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ นักศึกษาควรศึกษาคำถามที่พบเจอได้บ่อยในการสัมภาษณ์ และฝึกฝนการตอบคำถามให้ดีทั้งในเรื่องเนื้อหา น้ำเสียง บุคลิก ซึ่งนักศึกษาอาจจะฝึกฝนจากการพูดหน้ากระจก หรือฝึกการสัมภาษณ์กับเพื่อน การฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้นักศึกษาคุ้นเคยและไม่ประหม่าในการสัมภาษณ์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้อง ตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน และไปถึงสถานที่ก่อนเวลา

 
Source by www.internmatch.com