Cover Letter

170652633_4

 

Cover Letter เปรียบเสมือนใบเชิญชวนของ Resume ซึ่งเป็นตัวดึงดูดให้เปิดอ่าน Resume ข้างในต่อไป Cover Letter จะเป็นตัวที่บอกให้บริษัทรู้ว่า ผู้สมัครต้องการจะสมัครงานในตำแหน่งไหน กับฝ่ายไหน แผนกไหน เพื่อที่จะให้ถูกต้องตามธรรมเนียมในธุรกิจ จึงต้องมีใบ Cover Letter บอกให้รู้ถึงเหตุผลในการสมัครแนบมากับ Resume ด้วย การอ่าน Cover Letter จะทำให้แผนก recruitment สามารถประเมินทักษะของผู้สมัครได้หลายอย่าง เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ และทำให้สามารถประเมินได้ว่าผู้สมัครมีความเข้าใจต่อบริษัท องค์กร ตำแหน่งงานมากน้อยเพียงใด จึงเป็นสิ่งจำเป็นของนักศึกษาที่จะต้องจัดทำ Cover Letter ควบคู่ไปกับ Resume โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านักศึกษาสมัครงานในต่างประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป การมี Cover Letter จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญยิ่ง

 
cover_letter_tips-4f1fad3386adb828eb82e54219b011c0
 

Created by InternMatch

 
ส่วนประกอบของ Cover Letter

1. Opening Paragraph เป็นส่วนเปิดตัวที่จะบอกว่าต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด และบอกให้รู้ว่าทราบข่าวการเปิดรับสมัครงานนี้จากสื่ออะไร เช่นจาก เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วันที่เท่าไหร่ หรือจาก Referrals คนไหนแนะนำมา เช่น อาจารย์ที่สอน บุคคลตำแหน่งต่าง ๆ

2. Body Paragraph จะเป็นส่วนสำคัญของ Cover Letter เพื่อบรรยายคุณสมบัติที่ดีของตนเองอย่างกระชับ เป็นการโน้มน้าวให้บริษัทคิดว่าตนป็นผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและการทำงาน ในกรณีที่เป็นการเขียนเพื่อสมัครเข้าฝึกงานจะเน้นไปที่การเล่าถึงประวัติการเรียนที่โดดเด่น งานวิจัย โปรเจคท์ที่ทำก่อนจบ หรือประสบการณ์การทำงาน part-time ที่น่าสนใจก็ได้ ในส่วนนี้สามารถเขียนพารากราฟได้หลายแนวทาง เช่น อาจจะกล่าวว่ามีความผูกพันกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทมานานแล้ว หรืออาจจะกล่าวชื่นชมความโดดเด่นในบริษัทนั้นเช่นในเรื่องธรรมาภิบาล ความคิดสร้างสรรค์ การตลาด วิสัยทัศน์ ซึ่งจะต้องหาข้อมูลที่สอดคล้องและเป็นจุดที่โดดเด่นของบริษัทนั้นจริง ๆ

3. Closing Paragraph จะเป็นส่วนที่ปิดท้าย เป็นส่วนที่กล่าวว่าจะขอโทรศัพท์กลับมาด้วยตัวเองเพื่อ follow up และขอโอกาสในการ interview ได้หรือไม่ รวมทั้งกล่าวขอบคุณสั้น ๆ ปิดท้ายที่ทางบริษัทสละเวลาในการอ่าน

ส่วนลงท้ายจดหมายนั้น ควรจะลงท้ายด้วยคำสุภาพ เช่น ด้วยความเคารพอย่างสูง “Sincerely yours” “Very truly yours” ลงลายเซ็นต์ และพิมพ์ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้สมัครงาน เพื่อเป็นการปิดท้ายจดหมายอย่างสมบูรณ์