รับสมัครทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558

26 May รับสมัครทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญและศิษย์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ตามคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีภาคปกติของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
3. เป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน

เอกสารในการสมัคร พร้อมหลักฐานแนบอย่างละ 1 ฉบับ
1. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน คลิ๊กดาวน์โหลด
2. สำเนาใบเกรด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ยื่นส่งได้ที่
ท่าพระจันทร์ : ห้องหลักสูตรควบตรี-โทฯ อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ (ชั้น 4)
ศูนย์รังสิต : งานบริการการศึกษาและวิชาการ อาคารคณะพาณิชย์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต (ชั้น 4)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่คุณแป้งล่ำ ภาคแสวง งานบริการการศึกษาและวิชาการ (ชั้น 4) ศูนย์รังสิต
โทรศัพท์ 02-696-5731

No Comments

Post A Comment