TDC Club

WHO

TDC ย่อมาจาก Thammasat Dummy Company หรือ คณะบุคคลจำลองธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรที่เสริมสร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพในด้านธุรกิจให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ
TDC ประกอบด้วย 6 ฝ่าย

– ฝ่าย Marketing (MK) มีหน้าที่ สร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม

– ฝ่าย Finance (FN) มีหน้าที่ ควบคุมการหมุนเวียนของเงินในองค์กรทั้งกระแสรับและยกระแสจ่าย

– ฝ่าย Account (AC) มีหน้าที่ ดูแลและควบคุมระบบบัญชีขององค์กร

– ฝ่าย Purchase & Inventory (PI) มีหน้าที่ ควบคุมกระบวนการจัดซื้อและการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับความ
ต้องการขององค์กร

– ฝ่าย Public Relation(PR) มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรให้ทั้งสมาชิกภายในและบุคคลภายนอกองค์กร
ได้รับรู้

– ฝ่าย Human Resources(HR) มีหน้าที่ จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ตรงกับ
ความต้องการขององค์กร

ร้าน TDC Mart

ร้านสะดวกซื้อเล็กๆ ใต้ตึกคณะบัญชี บริหารงานโดยชาว TDC เปิดดำเนินงานช่วงเปิดภาคเรียน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-16:30 น. จุดประสงค์ของร้านเพื่อให้ชาวชมรมได้ฝึกฝนการทำธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาสินค้า การบริหารของคงคลัง การส่งเสริมการขาย การบริหารการเงินและควบคุมบัญชี

ขายชุดนักศึกษา

ช่วงเดือนกรกฎาคม ระยะเวลา 3 วัน ขายชุดนักศึกษาให้กับน้องใหม่รั้วแม่โดมในวันสอบสัมภาษณ์แอดมิชชั่น

ขายของเข้าหอ

ช่วงเดือนสิงหาคม ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน จัดบูธขายสินค้าหลายรายการที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่อยู่หอพักที่รังสิต ในราคาเพื่อนักศึกษา