Why TBS Accounting 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการเรียนการสอนทางด้านการบัญชีแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 และเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยพิสูจน์ได้จากการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน EQUIS (European Quality Improvement System) ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก และหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จาก European Foundation for Management Development (EFMD) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับโลกที่มีชื่อเสียงสูงสุดของยุโรป โดยทั่วโลกมีสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับการรับรองเพียง 1% จาก 39 ประเทศที่ได้รับการรับรอง

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความโดดเด่นทั้งทางด้านวิชาการ และทางด้านสังคม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ ที่มีบทบาทสำคัญทางด้านการบัญชีระดับประเทศ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน นอกจากนี้ การศึกษาวิชาการบัญชีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้ศึกษาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา มีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ความสร้างความเป็นผู้นำ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ที่ดีให้กับนักศึกษา อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ