Study Plan

ปีที่ 1ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปเน้นความรู้ทางด้านสังคมและภาษา เพื่อปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม

 

 

ปีที่ 2ศึกษาพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจ

 

 

 

ปีที่ 3เจาะลึกด้านวิชาชีพบัญชี

 

 

 

ปีที่ 4บูรณาการเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน