Future Career

Accounting & Finance Supervisor (CPA)
หัวหน้างานบัญชีและการเงิน (ผู้รับสอบบัญชีอนุญาต)

 

รับผิดชอบรายงานเพื่อการจัดการในทุกภาคส่วนและมีส่วนร่วมในงานวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตรวจสอบดูแลการดำเนินการด้านการเงินและธุรการ รายการปิดบัญชีสิ้นเดือน และรายงานงบการเงิน

Accounting Analyst
นักวิเคราะห์บัญชี

 

ทำงานเกี่ยวกับการบัญชีของสินทรัพย์ถาวร งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การปันส่วนต้นทุน การปิดบัญชี บัญชีการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ตรวจสอบและดูแลการควบคุมทางการบัญชีเพื่อรับรองความถูกต้องและช่วงเวลาของกาบันทึกบัญชี

Accounting Assistant
Accounting Assistant

ดูแลหน้าที่ทั่วไปทางการบัญชี รวมทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสมุดบัญชีรายวันทั่วไป รับผิดชอบการดุลงบและพิสูจน์งบ มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านนึงในหน้าที่ทั่วไปทางการบัญชี และมีความเข้าใจในกระบวนการการลงบัญชี

Accounting Director
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

 

ดูแลกระบวนการการปิดบัญชีรายเดือนและรายปี และดูแลหน้าที่ทั่วไปทางการบัญชี รับรองว่าแผนกบัญชีได้รับการจัดคณะทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามเป้าหมายและมีความรับผิดชอบ รวมถึงรับรองว่าการบัญชีและรายงานทางการเงินขององค์กรเป็นไปตามนโยบายและทิศทางขององค์กร

Accounting Executive / Officer
พนักงานบัญชี

 

บันทึกบัญชีทุกรายการ รายการเงินสด ค่าใช้จ่าย การลงทุน การสั่งซื้อ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ เงินเดือน เตรียมและและเสนอรายงานภาษี ช่วยเหลือในการควบคุมสินทรัพย์และสินค้าคงเหลือ และดูแลหน้าที่ทั่วไปทางการบัญชี

Accounting Manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 

ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรฐานการบัญชี รายงานเพื่อการจัดการทั้งหมด รายงานของทั้งหมดในและภายนอก ควบคุมและดูแลธุรกรรมรายวัน รับผิดชอบในการบัญชีและภาษีทั้งหมด

Accounts Payable
เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

 

คำนวณและบันทึกธุรกรรมต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับใบแจ้งราคาสินค้า และยืนยันข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการรักษาข้อมูลของลูกหนี้ จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับใบแจ้งราคาสินค้าที่ชำระแล้ว

Accounts Receivable
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

 

เตรียมใบแจ้งราคาสินค้า ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี ติดตามการชำระเงินของลูกค้า และจัดเตรียมรายการภาษี

Asset Transaction Specialist
ผู้เชี่ยวชาญสินทรัพย์เพื่อการลงทุน

 

วิเคราะห์และยืนยันราคาของสินทรัพย์เพื่อขายให้กับนักลงทุนหรือผู้ซื้อ เจรจาต่อรองในการซื้อสินทรัพย์ ประสานงานกับทีมงานของประเทศ เพื่อระบุขั้นตอนการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ ทำให้สัญญากับผู้ซื้อเสร็จสมบูรณ์

Assistant Accounting Manager
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

 

จัดการและควบคุมหน้าที่ทางการบัญชีและดูแลการดำเนินงานของทีมงาน

Costing Executive
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีต้นทุน

 

จัดทำต้นทุนในการผลิตสินค้าและรายงานทางบัญชีต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายสินค้า จัดการปิดบัญชีสิ้นเดือน สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป  จัดทำงบทดลอง และงบกำไรขาดทุน

Finance & Accounting Manager
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

 

จัดการหน้าที่ทางการเงินและบัญชี ควบคุมดูแลทีมงานการบัญชีและการเงิน รับผิดชอบหน้าที่ทางการบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท และการประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงการบริหารการเงินและบัญชีต้นทุน

Internal Audit Manager
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 

ทำงานเกี่ยวกับระบบการเงินและระบบปฏิบัติการและดำเนินการการสอบบัญชีของหน่วยธุรกิจในองค์กรและกิจการภายนอก รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการในการสอบบัญชีให้สมบูรณ์เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบควบคุมภายในซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงระบบปฏิบัติการหรือประสิทธิภาพรวมถึงการเตรียมรายงานการตรวจสอบและการควบคุมบันทึกข้อมูล ทำงานเป็นทีมได้ดีและยึดถือหลักปฏิบัติขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสอบบัญชี

Internal Auditor
ผู้ตรวจสอบภายใน

 

จัดการการสอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน นโยบายและขั้นตอน ปฏิบัติตามข้อเท็จจริงของการสอบบัญชีและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบและการดำเนินการ

Project Accountant
เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ

 

ทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมต้นทุน บันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่าย ดูแลขั้นตอนการการชำระเงินและเตรียมข้อมูลสำหรับการจ่ายเงินรายเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการยื่นภาษีเงินได้

Tax Consultant
ที่ปรึกษาด้านภาษี

 

เตรียมภาษีรายเดือนและรายปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดหาที่ปรึกษาด้านภาษีให้แก่หน่วยงานธุรกิจและติดต่อกับกรมสรรพากร เป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษี ติดต่อกับสำนักงานต่างๆ เตรียมรายงานให้คำปรึกษาด้านภาษี ศึกษาค้นคว้าและเตรียมภาษีเงินได้นิติบุคคล

VP - Accounting and Finance
VP – Accounting and Finance

 

กรอบหน้าที่กว้างหลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลและควบคุมการเงินขององค์กร งานที่มีความเฉพาะอย่างประกอบด้วย การบริหารหนี้ขององค์กร ตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินขององค์กร และบุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดกฏหมายทางการบัญชีและเป็นผู้นำในขอบข่ายงานบริหารขององค์กร