About Us

CAREER DEVELOPEMNT CENTER (CDC)Career Development Center มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับนักศึกษา ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการทำงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถค้นพบตนเอง สามารถกำหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพ และก้าวสู่เส้นทางสายอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จCareer Development Center enhances the employability of our students through career counseling and career preparation workshops. We assist our students to identify and develop their career goal and to succeed in their future professional lives.

WHAT WE DO


ASSIST OUR STUDENTS TO EXPLORE THEMESELVES AND DISCOVER THEIR CAREER OPPORTUNITIES
ช่วยนักศึกษาให้สามารถค้นพบตัวเองและโอกาส
ในเส้นทางสายอาชีพ
ORGANIZE CAREER PREPARATION WORKSHOPS AND ACTIVITIES
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการทำงาน
PROVIDE CAREER COUNSELING SERVICE

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการค้นพบตนเอง การหาและสมัครงาน

ANNOUNCE NEWS AND JOB/INTERNSHIP OPPORTUNITIES
เป็นช่องทางให้ข้อมูลข่าวสาร และประกาศตำแหน่งงาน
CAREER KNOWLEDGE CENTER

เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับงานและการสมัครงาน
CAREER MATCHING SERVICES

จับคู่งานระหว่างนักศึกษาและผู้ประกอบการ